Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 01-16-2454-19/18 od 10.04.2019. godine

Na osnovu člana 70. i člana 64. stav 1.b) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09 i 8/16), a na osnovu Rješenja Ureda za razmatranje žalbi BiH, broj: JN2-03-07-1-598-9/19 od 04.04.2019. godine, Općinski načelnik d o n i o  j e


O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda 39/18 – Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Općine Jablanica u 2019. godini, ugovor o nabavci dodjeljuje se ponuđaču TR “GAMA EM“ Jablanica – 18.611,00 KM, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

Odluku možete preuzeti na ovom linku.