Odluka o poništenju postupka javne nabavke, broj: 01-16-796-9/19 od 01.04.2019. godine

Na osnovu člana 70. i člana 64. stav 1.b) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09 i 8/16), i na osnovu Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-16-796-7/19 od 01.04.2019. godine, Općinski načelnik d o n i o  j e

O D L U K U
o poništenju postupka javne nabavke

Odluku možete preuzeti na ovom linku.