Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 01-16382-9/19 od 20.02.2019. godine

Na osnovu člana 70. i člana 64. stav 1.b) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09 i 8/16), i na osnovu Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-16-382-7/19 od 20.02.2019. godine, Općinski načelnik d o n i o  j e


O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača


Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 01-16-382-8/19 od 20.02.2019. godine i ugovor za javnu nabavku – Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda 6/19 – Usluge nadzora na projektu „Izgradnja poslovne hale i prateće infrastrukture u poslovnoj zoni Unis – Gornja Kolonija“, dodjeljuje se ponuđaču “MODULAR” d.o.o. Jablanica – 5.490,00 KM, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

 

Odluku možete preuzeti na ovom linku.