Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 01-16-269-9/19 od 14.02.019. godine

Na osnovu člana 70. i člana 64. stav 1.b) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09 i 8/16), i na osnovu Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-16-269-7/19 od 14.02.2019. godine, Općinski načelnik d o n i o  j e


O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača


Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 01-16-269-7/19 od 14.02.2019. godine i ugovor za javnu nabavku – Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda 3/19 – Uređenje partera Sportske dvorane i provođenje mjera energetske efikasnosti na objektu da se dodjeljuje ponuđaču “GRADNJA - KONJIC” d.o.o. KONJIC – 67.392,00 KM, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.


Odluku možete preuzeti na ovom linku.