Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 01-16-290-9/19 od 14.02.2019. godine

Na osnovu člana 70. i člana 64. stav 1.b) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09 i 8/16), i na osnovu Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-16-290-7/19 od 14.02.2019. godine, Općinski načelnik d o n i o  j e

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 01-16-290-7/19 od 14.02.2019. godine i ugovor za javnu nabavku – Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda 4/19 – Uređenje Gradskog parka (uređenje šetnica, zelenih površina, drvoreda),  da se dodjeljuje ponuđaču “DIASPROM” d.o.o. ŽEPČE – 79.358,76 KM, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

Odluku možete preuzeti na ovom linku.