Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača, broj: 01-16-2702-6/18 od 04.01.2019. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), odredbi Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09), i na osnovu Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-16-2702-4/18 od 04.01.2019. godine, Općinski načelnik d o n i o  j e


O D L U K U
o izboru najpovoljnijih ponuđača

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 01-16-2702-4/18 od 04.01.2019. godine i ugovori za javnu nabavku –Pružanje ugostiteljskih usluga dodjeljuju se sljedećim ponuđačima: Restoran „BAGREM“ Jablanica; Restoran „KOVAČEVIĆ“ Jablanica; TUD „MAKSUMIĆ KOMERC“ d.o.o. Konjic, Podružnica Motel „Maksumić“ Jablanica; „BABIĆ“ d.o.o. Jablanica; SUR „ĐELMO“ Jablanica; Zdravljak & Slastičarnica „Čokolada“ Jablanica; Restoran „VUKOJA-MAV“ Tomislav Grad, Restoran „PRENJ“ Jablanica, Restoran „BEGOVIĆ“ Jablanica, Hotel Jablanica UTP „Čvrsnica“ d.d. Jablanica,  kao najbolje ocijenjenim ponuđačima.

Odluku možete preuzeti na ovom linku.