Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 01-16-2442-9/18 od 20.12.2018. godine

Na osnovu člana 70. i člana 64. stav 1.b) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09 i 8/16), i na osnovu Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-16-2442-7/18 od 20.12.2018. godine, Općinski načelnik d o n i o  j e


O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 01-16-2442-7/18 od 20.12.2018. godine i ugovor za javnu nabavku - Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda 38/18 – Nabavka goriva i lož ulja za potrebe Općine Jablanica u 2019. godini, dodjeljuju za LOT 1 – Nabavka goriva za potrebe Općine Jablanica u 2019. godini - ponuđaču „MAKSUMIĆ KOMERC“ d.o.o. KONJIC – 32.660,00 KM, i za LOT 2 – Nabavka lož ulja za potrebe Općine Jablanica u 2019. godini - ponuđaču „MAKSUMIĆ KOMERC“ d.o.o. KONJIC – 14.238,90 KM, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

Odluku možete preuzeti na ovom linku.