Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 01-16-2519-9/18 od 14.12.2018. godine

Na osnovu člana 70. i člana 64. stav 1.b) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09 i 8/16), i na osnovu Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-16-2519-7/18 od 14.12.2018. godine, Općinski načelnik d o n i o  j e


O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 01-16-2519-7/18 od 14.12.2018. godine i ugovor za javnu nabavku – Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda 40/18 – Uređenje saobraćajnice u naselju Podbrežje da se dodjeljuje ponuđaču “PUTEVI” d.d. Mostar – 22.044,19 KM, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

Odluku možete preuzeti na ovom linku.