Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 01-16-2572-9/18 od 18.12.2018. godine

Na osnovu člana 70. i člana 64. stav 1.b) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09 i 8/16), i na osnovu Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-16-2572-7/18 od 18.12.2018. godine, Općinski načelnik d o n i o  j e


O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača


Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 01-16-2572-8/18 od 18.12.2018. godine i ugovor za javnu nabavku – Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda 43/18 – Izrada tehničko – projektne dokumentacije višestambenog objekta u općini Jablanica, dodjeljuje se ponuđaču “PLAN” d.o.o. Konjic – 10.471,50 KM, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.


Odluku možete preuzeti na ovom linku.