Javne nabavke

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 01-16-1031-U/18 od 07.05.2018. godine

Na osnovu člana 70. i člana 64. stav 1.a) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09 i 8/16), na osnovu Odluke o javnoj nabavci – pregovarački postupak broj: 1/18 i preporuke komisije od 07.05.2018. godine, Općinski načelnik d o n i o  j e

O D L U K U
o odabiru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 01-16-625-7/18 od 20.04.2018 i Odluka o ispravci broj: 01-16-625-11/18 od 23.04.2018. godine

Na osnovu člana 70. i člana 64. stav 1.b) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09 i 8/16), i na osnovu Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-16-625-5/18 od 20.04.2018. godine, Općinski načelnik d o n i o  j e

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru: 01-16-833-9/18 od 20.04.2018. godine

Na osnovu člana 70. i člana 64. stav 1.b) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09 i 8/16), i na osnovu Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-16-833-7/18 od 20.04.2018. godine, Općinski načelnik d o n i o  j e


O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01-16-733-9/18 od 6.4.2018

Na osnovu člana 70. i člana 64. stav 1.b) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09 i 8/16), i na osnovu Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-16-733-7/18 od 06.04.2018. godine, Općinski načelnik d o n i o  j e


O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01-16-730-9/18 od 6.4.2018

Na osnovu člana 70. i člana 64. stav 1.b) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09 i 8/16), i na osnovu Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-16-730-7/18 od 06.04.2018. godine, Općinski načelnik d o n i o  j e

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 207-8/17od 15.1.2018. godine

Na osnovu člana 70. i  člana 64. stav 1. b) , člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Sl. Glasnik BiH“, broj 39/14), člana 21. Statuta JP „RTV Jablanica“ d.o.o.Jablanica, i na osnovu Preporuke Komisije za javnu nabavku broj:207-6/2017 od 10.1.2018.godine, u postupku javne nabavke audio –video opreme v.d. direktor JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica je donio


ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
            

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 01-16-2825-9/17 od 21.12.2017.

Na osnovu člana 70. i člana 64. stav 1.b) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09 i 8/16), i na osnovu Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-16-2825-7/17 od 21.12.2017. godine, Općinski načelnik d o n i o  j e


O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 01-16-2786-9/17 od 12.12.2017.

Na osnovu člana 70. i člana 64. stav 1.b) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09 i 8/16), i na osnovu Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-16-2786-7/17 od 12.12.2017. godine, Općinski načelnik d o n i o  j e

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 01-16-2690-9/17 od 06.12.2017.

Na osnovu člana 70. i člana 64. stav 1.b) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09 i 8/16), i na osnovu Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-16-2690-9/17 od 06.12.2017. godine, Općinski načelnik d o n i o  j e

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača