Javne nabavke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 01-16-1332-9/19 od 28.05.2019. godine

Na osnovu člana 70. i člana 64. stav 1.b) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09 i 8/16), i na osnovu Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-16-1332-7/19 od 28.05.2019. godine, Općinski načelnik d o n i o  j e


O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 01-16-1149-10/19 od 16.05.2019. godine

Na osnovu člana 70. i člana 64. stav 1.b) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09 i 8/16), i na osnovu Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-16-1149-8/19 od 16.05.2019. godine, Općinski načelnik d o n i o  j e


O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o poništenju postupka javne nabavke, broj: 01-16-1061-9/19 od 30.04.2019. godine

Na osnovu člana 70. i člana 64. stav 1.b) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09 i 8/16), i na osnovu Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-16-1061-7/19 od 30.04.2019. godine, Općinski načelnik d o n i o  j e

O D L U K U
o poništenju postupka javne nabavke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 01-16-1000-9/19 od 24.04.2019. godine

Na osnovu člana 70. i člana 64. stav 1.b) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09 i 8/16), i na osnovu Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-16-1000-7/19 od 24.04.2019. godine, Općinski načelnik d o n i o  j e

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 01-16-953-10/19 od 18.04.2019. godine

Na osnovu člana 70. i člana 64. stav 1.b) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09 i 8/16), i na osnovu Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-16-953-8/19 od 18.04.2019. godine, Općinski načelnik d o n i o  j e

O D L U K U 
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 01-16-2454-19/18 od 10.04.2019. godine

Na osnovu člana 70. i člana 64. stav 1.b) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09 i 8/16), a na osnovu Rješenja Ureda za razmatranje žalbi BiH, broj: JN2-03-07-1-598-9/19 od 04.04.2019. godine, Općinski načelnik d o n i o  j e


O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o poništenju postupka javne nabavke, broj: 01-16-796-9/19 od 01.04.2019. godine

Na osnovu člana 70. i člana 64. stav 1.b) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09 i 8/16), i na osnovu Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-16-796-7/19 od 01.04.2019. godine, Općinski načelnik d o n i o  j e

O D L U K U
o poništenju postupka javne nabavke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 01-16382-9/19 od 20.02.2019. godine

Na osnovu člana 70. i člana 64. stav 1.b) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09 i 8/16), i na osnovu Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-16-382-7/19 od 20.02.2019. godine, Općinski načelnik d o n i o  j e


O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača