Javne nabavke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 01-16-2575-7/18 od 04.01.2019. godine

Na osnovu člana 70. i člana 64. stav 1.b) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09 i 8/16), i na osnovu Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-16-2575-5/18 od 04.01.2019. godine, Općinski načelnik d o n i o  j e


O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača, broj: 01-16-2702-6/18 od 04.01.2019. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), odredbi Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09), i na osnovu Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-16-2702-4/18 od 04.01.2019. godine, Općinski načelnik d o n i o  j e


O D L U K U
o izboru najpovoljnijih ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 01-16-2442-9/18 od 20.12.2018. godine

Na osnovu člana 70. i člana 64. stav 1.b) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09 i 8/16), i na osnovu Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-16-2442-7/18 od 20.12.2018. godine, Općinski načelnik d o n i o  j e


O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 01-16-2519-9/18 od 14.12.2018. godine

Na osnovu člana 70. i člana 64. stav 1.b) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09 i 8/16), i na osnovu Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-16-2519-7/18 od 14.12.2018. godine, Općinski načelnik d o n i o  j e


O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 01-16-2572-9/18 od 18.12.2018. godine

Na osnovu člana 70. i člana 64. stav 1.b) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09 i 8/16), i na osnovu Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-16-2572-7/18 od 18.12.2018. godine, Općinski načelnik d o n i o  j e


O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 01-16-2538-9/18 od 13.12.2018. godine


Na osnovu člana 70. i člana 64. stav 1.b) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09 i 8/16), i na osnovu Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-16-2538-7/18 od 13.12.2018. godine, Općinski načelnik d o n i o  j e

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 01-16-2541-9/18 od 13.12.2018. godine

Na osnovu člana 70. i člana 64. stav 1.b) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09 i 8/16), i na osnovu Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-16-2514-7/18 od 13.12.2018. godine, Općinski načelnik d o n i o  j e

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke, broj:01-16-2249-14/18 od 11.12.2018. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09 i 8/16), i na osnovu Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-16-2249-13/18 od 11.12.2018. godine, Općinski načelnik d o n i o  j e


O D L U K U
o otkazivanju postupka javne nabavke

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 01-16-2346-7/18 od 29.11.2018. godine

Na osnovu člana 70. i člana 64. stav 1.b) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09 i 8/16), i na osnovu Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-16-2346-5/18 od 29.11.2018. godine, Općinski načelnik d o n i o  j e


O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 01-16-2361-9/18 od 22.11.2018. godine

Na osnovu člana 70. i člana 64. stav 1.b) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09 i 8/16), i na osnovu Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-16-2361-7/18 od 22.11.2018. godine, Općinski načelnik d o n i o  j e


O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača