Javne nabavke

Odluka o poništenju postupka, broj: 01-16-2043-9/18 od 01.10.2018. godine

Na osnovu člana 70. i člana 64. stav 1.b) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09 i 8/16), i na osnovu Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-16-2043-7/18 od 01.10.2018. godine, Općinski načelnik d o n i o  j e

O D L U K U
o poništenju postupka javne nabavke

Odluka o poništenju postupka javne nabavke, broj: 01-16-2036-9/18 od 28.09.2018. godine

Na osnovu člana 70. i člana 64. stav 1.b) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09 i 8/16), i na osnovu Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-16-2036-7/18 od 28.09.2018. godine, Općinski načelnik d o n i o  j e


O D L U K U
o poništenju postupka javne nabavke

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 01-16-2000-9/18 od 26.09.2018. godine

Na osnovu člana 70. i člana 64. stav 1.b) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09 i 8/16), i na osnovu Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-16-2000-7/18 od 26.09.2018. godine, Općinski načelnik d o n i o  j e

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o poništenju postupka javne nabavke, broj: 01-16-625-29/18 od 17.09.2018. godine

Na osnovu člana 70. stav (1), (4) i (6) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09 8/16), a postupajući po Rješenju Ureda za razmatranje žalbi BiH, broj: JN2-03-07-1-1-999-9/18 od 06.09.2018. godine, Općinski načelnik d o n i o  j e


O D L U K U
o poništenju  postupka javne nabavke

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 01-16-1931-9/18 od 11.09.2018. godine

Na osnovu člana 70. i člana 64. stav 1.b) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09 i 8/16), i na osnovu Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-16-1931-7/18 od 11.09.2018. godine, Općinski načelnik d o n i o  j e

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 01-16-1839-9/18 od 29.08.2018. godine

Na osnovu člana 70. i člana 64. stav 1.b) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09 i 8/16), i na osnovu Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-16-1839-7/18 od 29.08.2018. godine, Općinski načelnik d o n i o  j e


O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 01-16-1776-9/18 od 23.08.2018. godine

Na osnovu člana 70. i člana 64. stav 1.b) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09 i 8/16), i na osnovu Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-16-1776-7/18 od 23.08.2018. godine, Općinski načelnik d o n i o  j e

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o odabiru najpovoljnije ponuđača, broj: 01-16-1754-U/18 od 20.08.2018. godine

Na osnovu člana 70. i člana 64. stav 1.b) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09 i 8/16), i na osnovu Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-16-1754-9/18 od 20.08.2018. godine, Općinski načelnik d o n i o  j e

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača, broj:01-16-1755-9/18 od 16.08.2018. godine

Na osnovu člana 70. i člana 64. stav 1.b) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09 i 8/16), i na osnovu Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-16-1755-7/18 od 16.08.2018. godine, Općinski načelnik d o n i o  j e

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 01-16-1732-9/18 od 14.08.23018. godine

Na osnovu člana 70. i člana 64. stav 1.b) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09 i 8/16), i na osnovu Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-16-1732-7/18 od 14.08.2018. godine, Općinski načelnik d o n i o  j e

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača