Ugovor o nabavci usluga, broj: 01-16-2295-U/18 od 31.10.2018. godine

Osnovni elementi zaključenog ugovora

UGOVOR O NABAVCI USLUGA

NARUČILAC

Općina Jablanica

IZVRŠILAC

“ALFA THERM” d.o.o. Mostar

POSTUPAK NABAVKE

Direktni sporazum

 

PREDMET UGOVORA

Usluge izrade Glavnog projekta grijanja i klimatizacije u Sportskoj dvorani – toplotnim pumpama

VRIJEDNOST NABAVKE USLUGA

3.744,00 KM

 ROK IZVRŠENJA USLUGA

15 (petnaest) dana od dana potpisivanja ugovora

 BROJ I DATUM UGOVORA

Broj: 01-16-2295-U/18 od 31.10.2018. godine

četvrtak, 8. novembar 2018.