Obavještenje o PJN, broj: 753-7-2-213-3-39/19 od 11.10.2019. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 25/19 – Usluge probijanja i rekonstrukcija protivpožarnih puteva (LOT 1 – Rekonstrukcija protivpožarnog puta Dobrigošće – Jasike – Relej; LOT 2 - Rekonstrukcija protivpožarnog puta Drenovice – Križ; Lot 3 – Probijanje protivpožarnog puta Žuglići 2) “Obavještenja o nabavci broj: 753-7-2-213-3-39/19 od 11.10.2019. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

OPĆINSKI NAČELNIK
Salem Dedić, dipl.ecc. s.r.