Logo

Obavještenje o pokrenutom postupku JN - Izrada partera džamije u naselju Sovići - Izgradnja ograde

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 20/18 - „Izrada partera džamije u naselju Sovići – Izgradnja ograde“ – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-3-160-3-25/18 od 03.07.2018. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

Broj: 01-16-1560/18
Jablanica, 03.07.2018. godine

 OPĆINSKI NAČELNIK
Salem Dedić, dipl.ecc. s.r.

Copyright © Općina Jablanica sva prava pridržana. Adresa: Općina Jablanica Pere Bilića 25 88420 Jablanica E-mail: jabl.o@bih.net.ba nacelnik@jablanica.ba Telefon: Centrala: +387 36 751 300 Fax: 036/753 215.