Logo

Obavještenje o PJN, 753-8-3-7-3-10/20

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 5/20 – Uređenje puta do harema Jasen – Obavještenja o nabavci broj:  753-8-3-7-3-10/20 od 19.02.2020. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

 

OPĆINSKI NAČELNIK
Salem Dedić, dipl.ecc. s.r.

 

 

 

Copyright © Općina Jablanica. All Rights Reserved. Adresa: Općina Jablanica Pere Bilića 25 88420 Jablanica E-mail: jabl.o@bih.net.ba nacelnik@jablanica.ba Telefon: Centrala: +387 36 751 300 Fax: 036/753 215.