Obavještenje o PJN, broj: 753-7-3-53-8/20 od 05.02.2020. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 3/20 – Zaštita škarpe lokalne saobraćajnice u naselju Lug – Obavještenja o nabavci broj:  753-7-3-5-3-8/20 od 05.02.2020. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.


OPĆINSKI NAČELNIK
Salem Dedić, dipl.ecc. s.r.