Obavještenje o PJN, broj: 753-7-3-4-3-7/20 od 04.02.2020. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 2/20 – Uređenje turističke infrastrukture na brdu Križ – Obavještenja o nabavci broj:  753-7-3-4-3-7/20 od 04.02.2020. godine.Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

OPĆINSKI NAČELNIK
Salem Dedić, dipl.ecc. s.r.