Obavještenje o PJN, broj: 753-1-3-148-3-23/19 od 05.07.2019. godine

Općina Jablanica je raspisala otvoreni postupak javne nabavke za „Izgradnju pomoćnog fudbalskog igrališta i drugih sportskih sadržaja– Obavještenja o nabavci broj: 753-1-3-148-3-23/19 od 05.07.2019. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu E-nabavke.

OPĆINSKI NAČELNIK   
Salem Dedić, dipl.ecc. s.r.