Obavještenje o PJN, broj: 753-7-3-115-3-15/19 od 16.05.2019. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 12/19 – Uređenje kulturno – historijskog lokaliteta Lokve – Obavještenja o nabavci broj:  753-7-3-115-3-15/19 od 16.05.2019. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

 OPĆINSKI NAČELNIK
Salem Dedić, dipl.ecc. s.r.