Obavještenje o PJN, broj: 753-7-3-2-3-2/19 od 25.01.2019. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 2/19 – Završna faza – uređenje puta i šetnice od Spomen kompleksa „Bitka za ranjenike na Neretvi“ do Sportske dvorane – Obavještenja o nabavci broj:  753-7-3-2-3-2/19 od 25.01.2019. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.


OPĆINSKI NAČELNIK
Salem Dedić, dipl.ecc. s.r.