Obavještenje o PJN, broj: 753-7-2-1-3-1/19 od 15.01.2019. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1/19 – Hortikulturalno uređenje Gradskog parka u Jablanici – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-2-1-3-1/19 od 15.01.2019. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

OPĆINSKI NAČELNIK
Salem Dedić, dipl.ecc. s.r.