POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

a)    Podaci u ugovornom tijelu

Ugovorno tijelo: Općina Jablanica
Adresa: Pere Bilića 25, 88 420 Jablanica
IDB/JIB: 4227265360008
Telefon: 036 751 300
Faks: 036 753 215
Web adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

b)    Opis predmeta nabavke
Predmet javne nabavke je pružanje ugostiteljskih usluga za potrebe Općine Jablanica i to za prijeme Općinskog načelnika i Predsjedavajućeg Općinskog vijeća

Ponuđači u ponudi Ugovornom organu trebaju dostaviti slijedeće dokaze:
1.    Izjavu o kapacitetu objekta za prijem gostiju (broj sjedećih mjesta)
2.    Cjenovnik usluga

Vrsta postupka: postupak dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B Zakona o javnim nabavkama.
Naziv iz jedinstvenog rječnika javnih nabavki:
-    55310000-6 – Usluge posluživanja u restoranima
-    55270000-3 – Usluge koje kružaju objekti u kojima se nodi noćenje s doručkom

c)    Period za koji se zaključuje ugovor
Ugovori se zaključuje na period od tri (3) godine, a usluge će se realizovati u skladu sa potrebama ugovornog organa.

d)    Kriterij za izbor ponude u skladu sa članom 64. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine
Kriterij za izbor ponude i dodjelu ugovora je najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.

e)    Uslovi i zahtjevi koje ponuđači trebaju ispuniti
Da su registrovani za obavljanje ugostiteljskih usluga u ugostiteljskim objektima u Jablanici
Potrebni dokazi:
-    Rješenje o registraciji / Rješenje o odobrenju za rad - (ovjerena kopija)
-    Potvrda o registraciji (identifikacijskog broja – JIB-a) - (ovjerena kopija)

f)    Period važenja ponude
Period važenja ponude 90 dana.


g)    Način dostavljanja ponude
Ponuđači dostavljaju svoju ponudu, na kojoj će jasno pisati „Original ponuda“.
Zatvorenu i kovertiranu ponudu dostaviti na adresu: Općine Jablanica, ul. Pere Bilića br. 25., ili direktno na protokol Općine Jablanica.

Na prednjoj strani omotnice mora biti navedeno:


OPĆINA JABLANICA
Pere Bilića 25, 88 420 Jablanica
PONUDA ZA UGOSTITELJSKE USLUGE - „NE OTVARAJ“


Na zadnjoj strani omotnice ponuditelj je dužan navesti sljedeće:
Naziv i adresa ponuditelja.

h)    Adresa za dostavu ponuda
Općina Jablanica, Pere Bilića 25, 88 420 Jablanica

i)    Krajnji rok za dostavljanje ponuda
Krajnji rok za dostavu ponuda po ovom pozivu je 04.01.2019. godine, do 15:00 sati.
Svaka ponuda primljena poslije navedenog roka podnošenja bit će vraćena neotvorena.

j)    Ostale informacije
Općina Jablanica će formirati komisiju koja će po prijemu svake ponude istu evaluirati i predložiti zaključenje ugovora ili odbijanje ponude, zavisno od kvaliteta pristigle ponude i raspoloživosti budžetskih sredstava ugovornog organa.

k)    Kontakt osoba, broj telefona:
Vildana Lulić, dipl.prav. – tel: 036 / 751 – 319
                        
                                        
    OPĆINSKI NAČELNIK                   
   Salem Dedić, dipl.ecc. s.r.

petak, 21. decembar 2018.