Obavještenje o PJN, broj: 753-7-2-242-3-52/18 od 05.12.2018. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 43/18 – Izrada tehničko – projektne dokumentacije višestambenog objekta u općini Jablanica  – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-2-242-3-52/18 od 05.12.2018. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.


Broj: 01-16-2572/18
Jablanica, 05.12.2018. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Salem Dedić, dipl.ecc. s.r.