Obavještenje o PJN, broj: 753-7-1-241-3-51/18 od 30.11.2018. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 42/18 – Nabavka putničkog motornog vozila – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-1-241-3-51/18 od 30.11.2018. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

Broj: 01-16-2541/18
Jablanica, 30.11.2018. godineOPĆINSKI NAČELNIK
Salem Dedić, dipl.ecc. s.r.