Obavještenje o PJN, broj:753-1-2-238-3-48/18 28.11.2018. godine

Općina Jablanica je raspisala otvoreni postupak javne nabavke za „Usluge prevoza đaka – Obavještenja o nabavci broj: 753-1-2-238-3-48/18 od 28.11.2018. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu E-nabavke.


Broj: 01-16-2481/18
Jablanica, 28.11.2018. godine


OPĆINSKI NAČELNIK
Salem Dedić, dipl.ecc. s.r.