Obavještenje o PJN, broj: 753-1-3-229-3-44/18 od 06.11.2018. godine

Općina Jablanica je raspisala otvoreni postupak javne nabavke za „Uređenje saobraćajnice Jasen i partera zgrade socijalnog stanovanja – Obavještenja o nabavci broj: 753-1-3-229-3-44/18 od 06.11.2018. godine.


Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu E-nabavke.

Broj: 01-16-2346/18
Jablanica, 06.11.2018. godine


OPĆINSKI NAČELNIK   
Salem Dedić, dipl.ecc. s.r.