Obavještenje o PJN, broj: 753-7-3-227-3-43/18 od 25.10.2018. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 36/18 – Hortikulturalno uređenje Gradskog parka u Jablanici – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-3-227-3-43/18 od 25.10.2018. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.


OPĆINSKI NAČELNIK
Salem Dedić, dipl.ecc. s.r.