Obavještenje o postupku javne nabavke, broj: 01-16-2000/18 od 13.09.2018. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 28/18 – Rekonstrukcija oborinskih voda na lokalitetu Rasadnik uže gradsko područje – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-3-201-3-34/18 od 13.09.2018. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.


Broj: 01-16-2000/18
Jablanica, 13.09.2018. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Salem Dedić, dipl.ecc. s.r.