Obavještenje o postupku javne nabavke Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 27/18 – Izgradnja puta do harema „Zadoja“, MZ Slatina

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 27/18 – Izgradnja puta do harema „Zadoja“, MZ Slatina – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-3-195-3-33/18 od 31.08.2018. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

Broj: 01-16-1931/18
Jablanica, 31.08.2018. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Salem Dedić, dipl.ecc. s.r.