Obavještenje o nabavci, broj: 753-7-3-153-3-23/18 od 21.06.2018. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 19/18 - „Rekonstrukcija ulice Sulje Čilića“ – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-3-153-3-23/18 od 21.06.2018. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

Broj: 01-16-1467/18
Jablanica, 21.06.2018. godine


OPĆINSKI NAČELNIK
Salem Dedić, dipl.ecc. s.r.