ZAKAZANA 32. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Na osnovu člana 18. stav 2.  i  člana 71. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća  Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”,  broj: 4/09, 7/10, 7/15 i 8/16),  predsjedavajući Općinskog vijeća Mate Mijić sazvao je 32. Sjednicu  Općinskog vijeća Jablanica. Sjednica će se održati  u utorak 24.09.2019. godine, u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 9,00 sati.

Za sjednicu je  predložen sljedeći:

D N E V N I   R E D

 

1. Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a

2. Informacija o realizaciji zaključaka OV-a

3. Odluka o donošenju i provođenju Regulacionog plana privredna zona „Donja Jablanica 2“ – prijedlog

4. Odluka o javnim parkiralištima – prijedlog

5. Odluka o dodjeli na korištenje poslovnih prostorija bez naknade 

6. Odluka o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica na području Općine Jablanica – nacrt

7. Odluka o komunalnoj naknadi – nacrt

8. Zaključak o cijeni usluga JU „ Dom za stara i iznemogla lica” Jablanica

9. Odluka o izmjeni Odluke o rasporedu sredstava – transfer za sport iz Budžeta – Proračuna Općine Jablanica za 2019.godinu

10. Odluka o načinu i uslovima prodaje nekretnine neposrednom pogodbom u užem gradskom području općine Jablanica, lokalitet „Gornja Kolonija”

11. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju 35 kV  kablovskog voda za priključak TS 110/35/10 kV Jablanica

12. Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove  Dom zdravlja Jablanica  

13. Izvještaj JU OŠ “Suljo Čilić” Jablanica,  o učenju i vladanju učenika u školskoj 2018/2019

14. Izvještaj JU  Srednje škole Jablanica,  o učenju i vladanju učenika u školskoj 2018/2019.

15. Izvještaj o radu JU Dječijeg obdaništa “PČELICA” Jablanica u pedagoškoj 2018/2019.

16. Rasprava o informacijama