ODRŽAN SASTANAK KOMISIJE ZA NADZOR REALIZACIJE STRATEŠKOG PLANA RAZVOJA OPĆINE JABLANICA

Komisija za nadzor realizacije Strateškog plana razvoja općine Jablanica je 21.11.2017. godine u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, održala svoj drugi sastanak na kome se raspravljalo o: Izvodu iz zapisnika sa prvog sastanka, o Planu implementacije i indikativnom finansijskom okviru za 2018-2020, Operativnom planu implementacije Integralne strategije razvoja općine Jablanica za 2018. godinu sa programom realizacije kapitalnih investicija.

Zaključak današnjeg sastanka je da je potrebno izvršiti usklađivanje dokumenata  koji su bili predmet rasprave te sagledati sve primjedbe koje će se ponuditi Komisiji prije utvrđivanja Prijedloga budžeta za 2018. Takođe, Komisija će razmotriti godišnji izvještaj realizacije Strategije prije nego što isti bude ponuđen Općinskom vijeću  Jablanica na usvajanje.