PONOVNI JAVNI OGLAS o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Jablanica putem javnog nadmetanja – licitacije

Na osnovu člana 363. Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine  Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 66/13 i 100/13), članova 2, 5, 7., 8. i 10. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova („Službene novine FBiH“, broj 17/14), članova  2.stav 2. i 7. Odluke Općinskog vijeća Jablanica  o načinu i uslovima  javne prodaje nekretnine u vlasništvu općine Jablanica broj: 02-02-2477-9/18-XXIII od 29.11.2018. godine, Općinski načelnik, raspisuje
 

PONOVNI JAVNI OGLAS
o prodaji nekretnina  u vlasništvu Općine Jablanica putem javnog nadmetanja – licitacije