JAVNA RASPRAVA O NACRTU BUDŽETA

Obavještavaju se građani, udruženja građana, javna preduzeća i ustanove, pravna i fizička lica, političke organizacije i svi zainteresovani subjekti, da je u skladu sa Zaključcima Općinskog vijeća Općine Jablanica broj: 02-02-2477-4/18-XXIII, broj: 02-02-2477-5/18-XXIII i 02-02-2477-6/18-XXIII od 29.11.201. godine otvorena javna rasprava od 30.11. do 14.12.2018. godine o:

•    BUDŽETU – PRORAČUNU OPĆINE JABLANICA ZA 2019. GODINU – NACRT
•    ODLUCI O IZVRŠENJU BUDŽETA – PRORAČUNA OPĆINE JABLANICA ZA 2019. GODINU – NACRT
•    OPERATIVNOM PLANU IMPLEMENTACIJE INTEGRALNE STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE JABLANICA ZA 2019. GODINU SA PROGRAMOM REALIZACIJE KAPITALNIH INVESTICIJA – NACRT

U okviru Javne rasprave održat će se zborovi građana po mjesnim zajednicama po posebno utvrđenom rasporedu od strane Općinskog načelnika u periodu od 06.12.2018. do 14.12.2018. godine koji će se javno objaviti.
Centralna javna rasprava o nacrtu navedenih akata će se održati dana 14.12.2018. godine (petak), u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 10 časova.
Vaše prijedloge, primjedbe i sugestije po mogućnosti uz obrazloženje i u pismenoj formi, dostaviti Službi za lokalni ekonomski razvoj i investicije, finansije i trezor općine Jablanica na adresu Ul. Pere Bilića br. 25. Jablanica ili putem Šalter sale Općine Jablanica, zaključno sa 14.12.2018. godine do 15 časova.
Materijali javne rasprave dostupni su u Šalter Sali Općine Jablanica i na web stranici Općine Jablanica www.jablanica.ba.
Pozivamo Vas da se uključite u aktivnosti, davanjem pismenih prijedloga i direktnim učešćem na javnim raspravama.

Broj: 01-16-2542/18-JR
Jablanica,  30.11.2018. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Salem Dedić, dipl.ecc. s.r.

 

Plan obilazaka javnih rasprava o Nacrtu budžeta po mjesnim zajednicama

Dokumentaciju za javne rasprave možete preuzeti na ovim linkovima:

BUDŽET – PRORAČUN OPĆINE JABLANICA ZA 2019. GODINU – NACRT

ODLUKA O IZVRŠENJU BUDŽETA – PRORAČUNA OPĆINE JABLANICA ZA 2019. GODINU – NACRT

OPERATIVNI PLAN IMPLEMENTACIJE INTEGRALNE STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE JABLANICA ZA 2019. GODINU SA PROGRAMOM REALIZACIJE KAPITALNIH INVESTICIJA – NACRT