Odluka o prestanku stanja prirodne nesreće na području Općine Jablanica

Na osnovu člana 29. tačka 7. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj 39/03, 22/06 i 43/10), člana 33. Pravilnika o načinu rada i funkcionisanja štabova i povjerenika civilne zaštite ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj 77/06, 05/07. i 32/14), člana 41. Statuta Općine Jablanica („Službeni glasnik Općine Jablanica“ broj 2/09. i 8/16, Općinski Načelnik na prijedlog Općinskog štaba civilne zaštite donosi


O D L U K U
o prestanku stanja prirodne nesreće na području Općine Jablanica

I


Proglašava se prestanak stanja prirodne nesreće na podrčuju općine Jablanica koje je proglašeno Odlukom Općinskog načelnika o proglašenju stanja prirodne nesreće, broj: 01-46-2662/18 od 15.12.2018. godine, izazvano velikim snježnim padavinama, koje su zahvatile područje Općine Jablanica, te pričinile veliku materijalnu štetu.


II


Proglašava se prestanak stanja prirodne nesreće sa danom 22.12.2018. godine.


III


Zadužuje se Općinski štab civilne zaštite da i dalje prati stanje na terenu i na bazi istog utvrđuje obim i potrebe za angažovanje snaga i sredstava rukovodi akcijama zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na području općine Jablanica.


IV


Zadužuju se rukovodioci Općinskih službi za upravu, direktori Javnih ustanova čiji je osnivač Općina Jablanica, da u okviru svoje redovne djelatnosti obavljuju i dodatne poslove koji se odnose na otklanjanje posljedica koje su nastale djelovanjem prirodne nesreće.
Poslove iz stava 1. ove tačke vršit će najkasnije do 28.12.2018. godine.


V


Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će biti objavljena u „Službenom glasniku Općine Jablanica“ i saopštena javnosti putem sredstava javnog informisanja.

OPĆINSKI NAČELNIK
Salem Dedić dipl.ecc.