OBAVIJEST O PRODUŽENJU ROKA ZA LEGALIZACIJU GRAĐEVINA NA PODRUČJU OPĆINE JABLANICA

U skladu sa Odlukom o izmjenama Odluke o legalizaciji građevina (“Sl. glasnik Općine Jablanica“, broj 1/19) obaviještavaju se svi subjekti koji su na području općine Jablanica izgradili bespravnu građevinu, izvršili drugi zahvat u prostoru bez odobrenja za građenje ili su građevinu izgradili u suprotnosti sa odobrenjem za građenje da je rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju produžen do dana 30.04.2019. godine.

Rok je prekluzivnog karaktera te lica koja u ostavljenom roku ne podnesu zahtjev za legalizaciju, nakon 30.04.2019. godine, gube pravo na podnošenje zahtjeva i mogućnost legalizacije bespravnog objekta.
Obrazac za podnošenje zahtjeva za legalizaciju sa svim informacijam o potrebnoj dokumentaciji može se preuzeti na šalteru Općine i web stranici Općine Jablanica.
Za sve detaljnije informacije zainteresirani subjekti mogu se obratiti službenim licima na telefon 036/751-316.


Služba za upravu za prostorno uređenje, građenje,
zaštitu okoline  i stambeno-komunalne poslove