OTPOČELI RADOVI NA NASTAVKU UREĐENJA GRADSKOG PARKA

U gradskom parku u Jablanici ovih dana otpočeli su radovi na nastavku uređenja gradskog parka.

Ugovor o izvođenju radova, Općina Jablanica je potpisala sa najpovoljnijim ponuđačem u postupku javne nabavke, preduzećem „Parting“ d.o.o. iz Širokog Brijega.Vrijednost ugovorenih radova iznosi 93.179,74 KM, a radove izvodi podizvođač JKP „Jablanica“ dd u stečaju Jablanica sa rokom izvođenja radova od 90 dana, od dana uvođenja u posao.
U skladu sa potpisnim ugovorom, a u  sklopu pripremnih radova vrši se skidanje postojećeg ivičnjaka,  priprema i dorađivanje podloge i uklanjanje postojećih staza koje se ne poklapaju sa novim trasama, te uklanjanje postojećih parkovskih klupa. U okviru zemljanih  i betonskih AB radova vrši se postavljanje tamponskog sloja šljunka ispod podložnih ploča te betoniranje lako armirane podložne ploče. Kamenorezački radovi  predviđaju ugradnju kamenih paljenih  ploča debljine 4 cm i kamene kocke prema dosadašnjoj šemi ugradnje, ugradnja kamenih ivičnjaka po krajevima pješačkih staza, „zelenog zida“, „cvjetnih ostrva“ u parku,  dječijih igrališta i „poluostrva“ za sjedenje u parku.
Projekat nastavka uređenja gradskog parka  finansira Ministarstvo turizma, trgovine i zaštite okoliša HNK  u iznosu od 85.000,00 KM, a ostatak iznosa po ugovoru o izvođenju radova, finansira Općina Jablanica.