NASTAVAK PREKINUTE 16. SJEDNICE oPĆINSKOG VIJEĆA

Šesnaesta (16.) sjednica Općinskog vijeća Jablanica započela je svoj rad dana 28.02.2018. godine sa početkom u 9,00 sati.Sjednica je prekinuta u toku rasprave na 1. tačci dnevnog reda - Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice.

Na osnovu člana 18. stav 2.  i  člana 71. stav 1. , a shodno članu 105. stav 3. Poslovnika o radu Općinskog vijeća  Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”,  broj: 4/09, 7/10, 7/15 i 8/16),  predsjedavajući OV-a Mate Mijić je dana 02.03.2018. godine sazvao nastavak rada XVI ( 16 ) sjednice za dan 07.03.2018. godine (srijeda), u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 9,00 sati.

 
Za sjednicu je utvrđen dnevni red dana 28.02.2018. g.