OBAVJEŠTENJE O KONAČNOJ RANG LISTI PRAVNIH I FIZIČKIH LICA KOJA SU OSTVARILA PRAVO NA JEDNOKRATNU NOVČANU NAKNADU ZBOG PROGLAŠENJA STANJA NESREĆE UZROKOVANE POJAVOM KORONA VIRUSA (COVID - 19), A ZA UBLAŽAVANJE NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA

Općinski načelnik je na osnovu Odluke o donošenju mjera za pomoć pravnim i fizičkim licima zbog proglašenja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19), a za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica, 25.06.2020. godine raspisao Javni poziv za dodjelu jednokratne novčane naknade pravnim i fizičkim licima kojima u vrijeme trajanja proglašenja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID – 19) nije prestao radni odnos.

Na osnovu toga, imenovana je Komisija za odabir pravnih i fizičkih lica korisnika jednokratne novčane naknade kojima u vrijeme trajanja proglašenja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19) nije prestao radni odnos.
 Nakon pregleda dokazne dokumentacije dostavljene na osnovu Javnog poziva, Komisija je  predložila pojedinačne iznose naknada za pravna i fizička lica u skladu sa članom 6., 7. i 8. Odluke o donošenju mjera za pomoć pravnim i fizičkim licima zbog proglašenja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19), a za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica i u saradnji sa Službom za zapošljavanje HNK- Podružnica /Biro rada Jablanica pripremila spisak osoba koje nisu ostvarile pravo na novčanu naknadu  po osnovu privremene nezaposlenosti nakon donošenja Odluke Vlade FBiH  o proglašenju nesreće  uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19) na području FBiH.
Sredstva na ime naknade uplatit će se za finansiranje zakonom propisanih doprinosa za vlasnike (samostalne privrednike) u iznosu 380,00 KM i najniže neto plaće u FBiH za 1 zaposlenog radnika u ukupnom iznosu 406,56 KM (406,56 KM po zaposlenom radniku) za mjesec u kojem naknada bude uplaćena, u skladu sa članom 6. i 7. Odluke o donošenju mjera za pomoć pravnim i fizičkim licima zbog proglašenja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID – 19), a za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica od 25.06.2020. godine.
Općina Jablanica će obezbjediti sredstva za jednokratnu naknadu u iznosu od 380,00 KM osobama koje su ostale bez posla, prijavile se na evidenciju nezaposlenih osoba Službe za zapošljavanje HNK - Podružnica/Biro rada Jablanica, a nisu ostvarile pravo na novčanu naknadu po osnovu privremene nezaposlenosti. Sredstva na ime naknade će se realizovati preko JU Centar za socijalni rad Jablanica.
Sredstva za jednokratnu novčanu naknadu realizovat će se u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima Općine Jablanica, a najkasnije do 31.12.2020. godine.                                  
Korisnici su dužni najkasnije u roku od 30 dana, od dana uplate utvrđene naknade, dostaviti dokaz Općini Jablanica da je izvršio obračun i isplatu zaposlenim za koje je ista odobrena ili uplatu zakonom propisanih doprinosa za vlasnike (samostalne privrednike).                                                     
Korisnik naknade koji ne dostavi dokaz o obračunu i isplati utvrđene naknade zaposlenima za koje je naknada odobrena i naknade plaćanja zakonom propisanih doprinosa za vlasnike (samostalne privrednike), dužni su vratiti odobrena sredstva u roku od osam (8) dana od zadnjeg dana kada su bili dužni pravdati odbrenu naknadu.
 
Konačna rang lista