IZABRANA KOMISIJA ZA PROVOĐENJE JAVNOG POZIVA ZA OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALAN RAD I ZAPOŠLJAVANJE LICA SA VISOKOM I VIŠOM ŠKOLSKOM SPREMOM

U skladu sa Odlukom-Programom o subvencioniranju volontera i zaposlenika visoke i više školske spreme, u ponedjeljak 11.4.2022. godine u Sali za sastanke Općinskog vijeća Jablanica izvršen je izbor članova komisije za provođenje Javnog poziva za osposobljavanje za samostalni rad i zapošljavanje lica sa visokom i višom školskom spremom.

Po proceduri, komisiju bira Općinski načelnik a članovi su birani iz redova poslodavaca koji su se prijavili na javni poziv, predstavnik organa uprave, predstavnik javnih ustanova i preduzeća, predstavnik privatnih subjekata i predstavnik NVO sektora.

U prilogu Odluka o imenovanju komisije