XVIII (18) SJEDNICA OV-A PREKINUTA SA RADOM

XVIII (18) sjednica Općinskog vijeća Općine Jablanica prekinuta je sa radom na samom početku rada nakon što Predsjedavajući OV-a Jablanica u skladu sa Poslovnikom o radu Općinskog vijeća Jablanica, vijećniku Ibrahimu - Duni Čiliću nije dao riječ za obraćanje, te nakon što ga je opomenuo i nakon što mu je izrekao mjeru udaljenja sa sjednice OV-a Jablanica,  isti sjednicu nije želio napustiti.

Nakon pauze, Predsjedavajući Općinskog vijeća Jablanica uputio je zahtjev Policijskoj stanici Jablanica da istog udalji sa sjednice Općinskog vijeća Jablanica kako bi mogli nesmetano nastaviti rad, na što je od Policijske stanice Jablanica dobio odgovor kako isti nemaju nadležnosti u skladu sa svojim propisima da postupaju u Sali za sjednice Općinskog vijeća.

Obzirom da imenovani vijećnik ni nakon pauze nije želio da se udalji sa sjednice Općinskog vijeća Jablanica, Predsjedavajući Općinskog vijeća Jablanica je ocjenio da ne može dalje održati red na sjednici i donio odluku o prekidu sjednice, a o nastavku rada će odlučiti kada se za to steknu uslovi.
Prije prekida sjednice Općinskog vijeća Jablanica Predsjedavajući Općinskog vijeća Jablanica predložio je slijedeće zaključke koje je Općinsko vijeće Jablanica usvojilo, i to:
•    Općinsko vijeće Jablanica zadužuje Općinskog načelnika i nadležne službe da sprovedu postupak javnih nabavki za odabir ovlaštene zaštitarske organizacije koja će po nalogu Predsjedavajućeg Općinskog vijeća vršiti poslove službenih lica
•    Općinsko vijeće Jablanica ovlašćuje Predsjedavajućeg Općinskog vijeća za pokretanje postupka u skladu sa zakonom, u slučaju protivpravnog ponašanja vijećnika kada odbijaju da se udalje sa sjednice ili na drugi način ometaju rad sjednice

Jablanica, 26.04.2018. godine