Civilno društvo

HORTIKULTURNO UREĐENJE GRADSKOG PARKA

Na prostoru Gradskog parka u Jablanici, a u skladu sa glavnim projektom „Uređenje gradskog parka“ na površini od 12.865 m² otpočeli su radovi hortikulturnog uređenja, koje izvode radnici preduzeća „DIASPROM“ d.o.o. iz Žepča.

REALIZACIJA PROJEKATA „JAČANJE ULOGE MZ U BIH“ NA PODRUČJU OPĆINE JABLANICA

Šest Mjesnih zajednica sa područja općine Jablanica, odabranih na osnovu kriterija i evaluacije (MZ Jablanica II, MZ Donja Jablanica, MZ Glogošnica, MZ Doljani, MZ Slatina i MZ Ostrožac),  od  sredine 2016. godine uključeno je u projekat „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini" koji provodi UNDP u BiH u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Ministarstvom pravde Federacije BiH, Vladom Brčko Distrikta i oba entitetska saveza općina i gradova. Općina Jablanica je jedna od  23 općine iz BiH koje  učestvuju u ovom trogodišnjem projektu.

POTPISANI UGOVORI SA POSLODAVCIMA O SUBVENCIONIRANJU VOLONTERA I LICA SA VIŠIM I VISOKIM OBRAZOVANJEM DO TRI GODINE ISKUSTVA

U skladu sa Odlukom-programom o subvencioniranju volontera i zapošljavanju osoba s višim i visokim obrazovanjem i Odlukom Općinskog načelnika o  utvrđivanju broja i rasporeda prijavljenih lica za osposobljavanje kod pravnih subjekata i rezultata odabira aplikanata od strane Komisije za odabir u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica u srijedu 03.04.2019.godine Općinski načelnik Salem Dedić potpisao je ugovore sa  pravnim  subjektima  koji će primiti na osposobljavanje i zapošljavanje lica sa višim i visokim obrazovanjem, a koje će Općina Jablanica subvenciornirati u trajanju od 9-12 mjeseci.

Javni oglas o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Jablanica putem javnog nadmetanja – licitacije

Na osnovu člana 363. Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine  Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 66/13 i 100/13), članova 2, 5, 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova („Službene novine FBiH“, broj 17/14) i člana 7. Odluke Općinskog vijeća Jablanica  o načinu i uslovima  javne prodaje nekretnina u vlasništvu općine Jablanica broj: 02-02-777-14/19-XXVII od 28.03.2019. godine, Općinski načelnik, raspisuje 

JAVNI  O G L A S
o prodaji nekretnina  u vlasništvu Općine Jablanica putem javnog nadmetanja – licitacije