ZAKAZANA 27. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA JABLANICA

Na osnovu člana 18. stav 2.  i  člana 71. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća  Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”,  broj: 4/09, 7/10, 7/15 i 8/16),  Predsjedavajući Općinskog vijeća Mate Mijić, sazvao je

XXVII (27) S J E D N I C U
Općinskog vijeća Jablanica


Sjednica će se održati u četvrtak,  28.03.2019. godine u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 9,00 sati.
Za sjednicu je predložen   s l i j e d e ć i

D N E V N I   R E D


1.    Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
2.    Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
3.    Informacija o poslovanju  „Granit” d.d. Jablanica – u stečaju za 2018.g i Informacija u vezi postupanja Općinskog suda u Sarajevu i Općinskog suda u Konjicu i izvršnog postupka koji se protiv preduzeća „Granit” d.d. Jablanica – u stečaju vodi u Općinskom sudu u Konjicu
4.    Odluka o donošenju i provođenju Regulacionog plana Poslovna zona „Jarišta 2”  Jablanica -prijedlog
5.    Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta – Proračuna Općine Jablanica za 2019. godinu
6.    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji i davanju u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Općine Jablanica  – prijedlog
7.    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi – prijedlog
8.    Odluka o raspodjeli sredstava  iz stavke „Transfer za mlade“  Budžeta – Proračuna Općine Jablanica za 2019. godinu – prijedlog
9.    Odluka o utvrđivanju interesa za izgradnju pomoćnog fudbalskog terena – prijedlog
10.    Odluka o usvajanju Završnog računa za 2018. godinu – prijedlog
11.    Izvještaj o izvršenju Budžeta – Proračuna Općine Jablanica za 2018. godinu
12.    a)   Izvještaj o radu JU Centra za socijalni rad  i Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2018. godinu
b)    Program rada JU Centar za socijalni rad za 2019. godinu sa Program soc. zaštite stanov. općine Jablanica
13.    Izvještaj o stanju imovine Općine Jablanica
14.    Izvještaj o radu JP „Sportski centar Jablanica“ d.o.o. i Izvj. o radu Radne grupe OV-a i Nadzornog odbora za 2018.g.
15.    Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju priključnog 10(20) kV nadzemnog kablovskog voda za STS „Spomen obilježje Lokve“ i izgradnju STS_B 10(20)/04 kV„Spomen obilježje Lokve“
16.    a)  Odluka o načinu i uslovima  javne prodaje nekretnine (gradsko građevinsko zemljište) u vlasništvu Općine
b) Odluka o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnine (gradsko građevinsko zemljište) u vlasništvu Općine
17.    Izvještaj o procjeni štete nastale uslijed prirodne nesreće izazvane velikim snježnim padavinama u decembru 2018.godine
18.    a)   Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o   privremenom korištenju javnih površina na području Općine Jablanica – prijedlog
b)    Plan korištenja javnih površinana području općine Jablanica za 2019.godinu – prijedlog
19.    Rasprava o Inicijativi Kluba vijećnika OO SDP BiH Jablanica za pomoć građanima Općine Jablanica prilikom vađenja labaratorijskih nalaza
20.    Zaključak o rješavanju zahtjeva za izuzeće
21.    Rasprava o informacijama