SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA

U skladu sa programom sanacije divljih deponija na području općine Jablanica predviđenih u budžetu općine Jablanica za 2018. godinu i na osnovu predstavki građana i analize stanja, a u saradnji sa predstavnicima JKP „Jablanica,“ dd stečaju  izvršeni su inspekcijski nadzori na lokalitetu divljih deponija između Glogošnice i Ravne u blizini ribnjaka „Eko fish“ i lokaliteta Kovačevine u naselju Podbrežje, te određeno prioriteno rješavanje divljih deponija na predmetnim lokacijama.

Proveden je postupak javne nabavke usluga i putem JKP „Jablanica“ dd  u stečaju, u periodu od 23. do 27.03.2018. godine,  realizovane su aktivnosti na saniranju  spomenutih divljih deponija. Obzirom na poboljšanje vremenskih prilika JKP „Jablanica“ dd u stečaju će u kontinuitetu realizovati i sakupljanje smeća na lokaciji potok Kovačevine sa ručnim utovarom i odvozom smeća na gradsku deponiju.