REALIZACIJA PROJEKTA REKONSTRUKCIJE ULICE DIJELA ULICA NIKOLE BOJANOVIĆA I OMLADINSKO ŠETALIŠTE TE UREĐENJE GRADSKOG PARKA

Realizacija projekta rekonstrukcije dijela ulica Nikole Bojanovića i dijela ulice Omladinsko šetalište te uređenje gradskog parkau skladu sa predviđenim aktivnostima, dobro napreduju.

Radove izvodi preduzeće„Babić“ d.o.o. Jablanica a vrijednost ugovorenih radova iznosi 182.941,31 KM.
Ovim projektom izvode se radovi rekonstrukcije saobraćajnice i trotoara u ulicama Omladinsko štelište i Nikole Bojanovića  kao i uređenje dijela gradskog parka iz ulice Nikole Bojanovića.
Usluge nadzora nad izvođenjem radova vrši preduzeće „Ensa“doo Jablanica.