Prijedlog odluke o dodjeli sredstava na ime pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnicima boračkih populacija

Na osnovu člana 30. a u vezi sa članom 26. Pravilnika o uslovima, načinu, postupku i kriterijima za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja porodica poginulih,umrlih i nestalih branilaca-branitelja i boračkih populacija («Sl. glasnik općine Jablanica», br.2/10), a u skladu sa Rang listama porodica šehida-poginulih, nestalih i umrlih boraca-branitelja; ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca, Komisija za rješavanje stambenih pitanja boračkih populacija na sastanku održanom dana 30.04.2019. godine, donijela je

PRIJEDLOG ODLUKE
O dodjeli sredstava na ime pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnicima boračkih populacija