POTPISANI UGOVORI SA POSLODAVCIMA O SUBVENCIONIRANJU VOLONTERA I LICA SA VIŠIM I VISOKIM OBRAZOVANJEM DO TRI GODINE ISKUSTVA

U skladu sa Odlukom-programom o subvencioniranju volontera i zapošljavanju osoba s višim i visokim obrazovanjem i Odlukom Općinskog načelnika o  utvrđivanju broja i rasporeda prijavljenih lica za osposobljavanje kod pravnih subjekata i rezultata odabira aplikanata od strane Komisije za odabir u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica u srijedu 03.04.2019.godine Općinski načelnik Salem Dedić potpisao je ugovore sa  pravnim  subjektima  koji će primiti na osposobljavanje i zapošljavanje lica sa višim i visokim obrazovanjem, a koje će Općina Jablanica subvenciornirati u trajanju od 9-12 mjeseci.

U Osnovnu i Srednju školu primljeno je ukupno osam volontera, u JU, JP i ostale privredne subjekte 17 volontera i kod ostalih poslodavaca 20 zaposlenika.
Općina Jablanica izdvaja za subvencioniranje volontera mjesečni iznos naknade za ishranu za vrijeme rada (topli obrok) ili naknadu koja je po zakonu određena, naknadu za prevoz na posao i sa posla i osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, odnosno za zaposlenike najnižu neto platu, dok poslodavci snose troškove doprinosa za zaposlenike i ostala prava zaposlenika koja su utvrđena zakonskim i podzakonskim propisima kojima se regulišu radni odnosi (doprinose, topli obrok, prevoz, regres i sl.).
Općinski načelnik je izrazio svoje zadovoljstvo potpisivanjem ugovora i uputio čestitke  svim volonterima, zaposlenicima a posebno  poslodavcima koji su se ove godine odazvali u velikom broju, primivši veliki broj zaposlenika na obuku.
Subvencioniranje osposobljavanja  volontera i  zapošljavanja lica sa višom i visokom spremom  u općini Jablanica se provodi od 2009.godine, a za ove namjene u budžetu za 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od 140.000 KM.