ODRŽANA CENTRALNA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O DIMNJAČARSKOJ DJELATNOSTI

U skladu sa Zaključkom Općinskog vijeća Jablanica od 30.05.2019. godine o usvojanju  Nacrta Odluke o dimnjačarskoj djelatnosti i održavanju javne rasprave u trajanju od 60 dana, u srijedu 03.07.2019. godine u Sali sa sjednice Općinskog vijeća Jablanica održana je Centralna javna rasprava o Nacrtu Odluke o dimnjačarskoj djelatnosti.

Na raspravi je vođena diskusija, a svi prijedlozi, primjedbe i sugestije, dosada pristigli u Službu za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline, stambeno-komunalne poslove kao nosioca izrade dokumenta, kao i prijedlozii sugestije  sa Centralne javne rasprave, biće  razmotreni i eventualno ugrađeni u konačni tekst Prijedloga Odluke o dimnjačarskoj djelatnosti koji će biti ponuđen Općinskom vijeću Jablanica na usvajanje.