ODLUKA O PRIJEMU I BROJU VOLONTERA

Na osnovu člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09),  Programom prijema lica sa VSS (VII stepen stručne spreme) bez radnog iskustva na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad) u organu uprave općine Jablanica broj: 01-36-678/18 od 14.03.2018. godine,  tačke X Odluke o uslovima i načinu prijema lica sa VSS (VII stepen stručne spreme odnosno I i II ciklus visokog obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja) bez radnog iskustva na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad) u općinskom organu uprave Općine Jablanica broj: 01-36-678-1/18 od 14.03.2018. godine i tačke IV i V Uputstva o bodovanju broj : 01-36-678-3-1/18 od 27.03.2018. godine i prijedloga Rang liste Komisije za odabir kandidata od 29.03.2018. godine, Općinski načelnik Općine Jablanica d o n o s i


O D L U K U
o broju i prijemu volonteraČlan 1.


Ovom Odlukom se utvrđuje broj i prijem volontera u skladu sa Programom prijema lica sa VSS (VII stepen stručne spreme) bez radnog iskustva na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad) u organu uprave općine Jablanica broj: 01-36-678/18 od 14.03.2018. godine, a u predmetu odabira kandidata u skladu sa rang listom kandidata po Javnom oglasu broj: 01-36-678-2/18 od 15.03.2018. godine.

Član 2.


U općinske organe uprave primaju se u svojstvu volontera slijedeći :

a)Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove:

•01. Delić Čilić Amina –  magistar zemljopisa- smjer turizam i zaštite okoliša

b)Služba za lokalni ekonomski razvoj, investicije, finansije i trezor

•01. Imamović Medina –  bachelor poslovne ekonomije- smjer bankarstvo i finansije 

c)Služba za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline, stambeno-komunalne poslove:

•01. Tufek Maid– diplomirani inžinjer građevinarstva- konstruktivno-izvođački odsjek

d)Služba civilne i protivpožarne zaštite:

•01.Gorančić Dženita –  bachelor mašinstva-odsjek za kompjuterski inžinjering.

Član 3.


Sredstva za realizaciju ovog Programa se obezbjeđuju u Budžetu općine Jablanica za 2018. godinu. 
U skladu sa članom 26. Zakona o plaćama i nakanadama u organima vlasti Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj : 45/10 i 111/12) i članom 7. stav 1. tačka 1) Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće i način ostvarivanja prava na naknade državnih službenika i namještenika u Službama za upravu i drugim Službama u Općini Jablanica(“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 1/11 i 1/13),  volonteri visoke stručne spreme u organu državne službe imaju pravo na naknadu u iznosu od 35% od osnovne plaće stručnog saradnika.

Član 4.


Općinski načelnik će, sa volonterima iz člana 2. ove Odluke zaključiti Ugovor o volontiranju kojim će se precizno utvrditi međusobni odnosi po ovom Programu zapošljavanja.

Član 5.


Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanski kanton
OPĆINA JABLANICA
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 01-36-678- 6 /18
Jablanica, 29.03.2018.godina

OPĆINSKI NAČELNIK
Salem Dedić, dipl.ecc.