Odluka o prestanku stanja prirodne nesreće na području Općine Jablanica

Na osnovu člana 29. tačka 7. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj 39/03, 22/06 i 43/10), člana 33 Pravilnika o načinu rada i funkcionisanja štabova i povjerenika civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“ broj: 77/06, 05/07 i 32/14), člana 41. Statuta Općine Jablanica („Službeni glasnik Općine Jablanica“ broj: 2/09 i 8/16,  Općinski načelnik na prijedlog Općinskog štaba civilne zaštite, donosi


ODLUKU
o prestanku stanja prirodne nesreće na području Općine Jablanica

I


Proglašava se prestanak stanja prirodne nesreće na području Općine Jablanica koje je proglašeno Odlukom Općinskog načelnika o proglašenju stanja prirodne nesreće, broj: 01-46-2008-1/17 od 21.07.2017. godine, izazvano velikim požarom na otvorenom prostoru, koji je zahvatio područje MZ Doljani i MZ Jablanica II - Općina Jablanica od 24.06.2017. godine, te pričinio veliku materijalnu štetu.


II


Proglašava se prestanak stanja prirodne nesreće sa danom 26.07.2017. godine.


III


Zadužuje se Općinski štab civilne zaštite da i dalje prati stanje na ugroženom području i na bazi istog utvrđuje obim i potrebe za angažovanje snaga i sredstava civilne zaštite.


IV

Zadužuje se Općinska komisija za procjenu štete da u roku od 60 (šezdeset) dana izvrši procjenu štete na području Općine, koja je nastala uslijed velikih požara na otvorenom prostoru (Odluka broj: 01-46-2008-1/17, od 21.07.2017. godine u skladu sa Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“ br.75/04, 38/06, 52/09, 56/09 i 36/14).


V


Zadužuju se rukovodioci Općinskih službi za upravu, direktori Javnih ustanova čiji je osnivač Općina Jablanica, rukovodioci radnih jedinica Šumarstvo „ Srednjeneretvansko d.d.“ Mostar-Podružnica Jablanica i Privrednog društva „Šume Herceg Bosne“ d.o.o. u stečaju Mostar - pogon Doljani da u okviru svoje redovne djelatnosti obavljaju i dodatne poslove koje se odnose na otklanjanje posljedica koje su nastale djelovanjem prirodne nesreće. Poslove iz stava 1. ove tačke vršit će najkasnije do 26.09.2017. godine.


VI


Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će biti objavljena u „Službenom glasniku Općine Jablanica“ i saopštena javnosti putem sredstava javnog informisanja.

OPĆINSKI NAČELNIK
Salem Dedić, dipl.ecc s.r.